Protecció de dades de caràcter personal


La normativa de protecció de dades s’aplica sempre que en el projecte de recerca s’hagin de tractar dades personals, és a dir, informació relativa a una persona identificada o identificable, i s’ha de preveure tant en el disseny, com en l’execució com en la publicació dels treballs.

Per tal de garantir el dret dels participants al tractament de les dades personals, com indica la normativa reguladora d’aquest dret fonamental  , el Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona     (CEBRUdG) avalua els projectes de recerca amb persones, establint les pautes que deriven de la normativa de protecció de dades i de seguretat-TIC.

Es recomana tenir en compte la possibilitat d’assolir els objectius del projecte de recerca sense haver de tractar dades personals (per exemple, utilitzant dades anònimes). Únicament en el supòsit que els objectius no es puguin assolir sense tractar aquestes dades, aleshores s’han de recollir i tractar d’acord amb les consideracions del CEBRUdG, https://www.udg.edu/ca/protecciodedades/recerca-i-proteccio-de-dades