Protecció de dades de caràcter personal


La recerca que porta a terme la Universitat requereix, en molts casos, tractar dades personals, ja sigui dades de persones que els proporcionen (informants), o dades pre-existents obtingudes prèviament per altres finalitats. En la concepció i en l’execució dels treballs es garanteixen els drets de les persones, demanant el seu consentiment per participar i/o aplicant tècniques per minimitzar els riscos que existeixen en tot tractament. El Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona  avalua projectes de recerca i dona pautes a seguir també en matèria de seguretat i respecte al dret a la protecció de les dades. Quan la recerca afecta a persones menors d’edat s’apliquen també els criteris que figuren al Protocol per a la protecció a la infància a la Universitat de Girona .

Tràmit: en el cas que el projecte de recerca impliqui un tractament de dades de caràcter personal, s’ha de demanar consentiment en el Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona

Formulari de sol·licitud   (omplert i signat).