Dimensió de gènere als projectes de recerca


La integració de la dimensió de gènere en la recerca i la innovació és un valor afegit en termes d’excel·lència, creativitat i oportunitats. Ajuda als equips investigadors a qüestionar les normes i els estereotips de gènere, a repensar els estàndards establerts i a crear models de referència. A més a més, aporta a una comprensió en profunditat de les necessitats, comportaments i actituds dels gèneres.

La Comissió Europea ha proporcionat orientacions normatives concretes en forma d’agendes polítiques que la RRI ha de seguir. Una d’aquestes agendes es centra en la igualtat de gènere, tenint en compte dues dimensions:

  1. Equilibri de gènere en equips d’investigació: La promoció de l’equilibri de gènere s’entendrà en tots els nivells: tant dins dels equips com en les estructures de direcció de les institucions participants en els projectes de recerca, amb una participació equilibrada, el més propera possible a l’equitat entre dones i homes.
  2. Integrar la dimensió de gènere en el contingut de la recerca i la innovació: La integració de l’anàlisi de gènere/sexe al contingut d’investigació i innovació ajuda a millorar la qualitat científica i la rellevància social del coneixement, la tecnologia i/o la innovació produïts, segons dades de la Comissió Europea. Aquesta integració es refereix a tenir present la variable de gènere/sexe en el desenvolupament de la recerca, així com en el seu impacte, comunicació i disseminació.

Gènere a la Universitat de Girona

La Universitat de Girona té un compromís ferm amb el valor de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra tota discriminació per raó de gènere.

Arrel d’aquest compromís i a demanda de la Comissió de Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya a l’any 2007, el consell de govern de la UdG va aprovar la creació de la comissió d’Igualtat de Gènere per treballar per la promoció, consolidació i projecció de la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca de la institució.

Materials: