Prevenció de riscos laborals


Oficina de Salut Laboral

L’Oficina de Salut Laboral és un servei per a tots els treballadors de la Universitat de Girona que té com objectiu realitzar les activitats preventives necessàries per tal de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a la direcció de la Universitat, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. És la unitat principal de gestió de l’aplicació del Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat de Girona.

És molt important planificar la recerca integrant la seguretat i la salut en el desenvolupament de totes les fases de l’activitat de recerca (disseny-preparació de la proposta de recerca; implantació, execució i seguiment, tancament) i preveure els recursos humans i material necessaris.

Podeu realitzar totes les consultes tècniques específiques que us puguin sorgir a través de:

A la pàgina web podeu consultar més informació sobre les actuacions en els àmbits de la seguretat, la higiene industrial, l’ergonomia, la psicosociologia i la medicina del treball (vigilància de la salut). Les novetats i un calendari de formacions previstes. Ens podeu trobar al Campus Montilivi Mòdul 20-029 situat al carrer Maria Aurèlia Capmany, 63-65

Què he de tenir en compte en matèria de seguretat i salut quan he comprat un equip científic
Què s’entén per equip de treball?

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat al treball.

Cal tenir present que el concepte instal·lació, quan parlem d’equips de treball, no compren les instal·lacions de servei o de protecció tals com les instal·lacions elèctriques, de gas, contra incendis i d’altres pròpies del lloc de treball.

Abans de l’adquisició d’equips

Exigiu al fabricant de l’equip/màquina el lliurament de la documentació mínima següent:

 • Marcat CE. Placa identificativa col·locada sobre la màquina on figuren entre d’altres, l’any de fabricació i les dades del fabricant.
 • Declaració CE de conformitat.
 • Manual d’instruccions.
 • Certificats exigibles específics

Reviseu si l’equip està subjecte a algun procés de legalització/o modifica instal·lacions que estan sotmeses a alguna normativa de seguretat industrial (Instal·lacions elèctriques/bioseguretat/gasos tècnics/equips a pressió/seguretat en la construcció, etc.). En conseqüència podreu preveure el cost d’execució del projecte i la planificació dels controls que poden afectar la seguretat i salut dels usuaris durant l’activitat.

Aparells que legalment han de passar revisions periòdiques (llistat no exhaustiu): Aparells a pressió: Calderes/Autoclaus. /Compressors; Xarxa sistema aire comprimit; Instal·lacions frigorífiques (càmeres frigorífiques, congeladors); Campanes de gasos, cabines de flux laminar i cabines de bioseguretat; Connexions i instal·lacions de gasos tècnics; Armaris de seguretat amb sistemes de filtració d’aire a l’interior; Làsers de categoria 2M o superior, etc..

Planificació de la posada en marxa

Cal tenir en compte com i on s’instal·larà l’equip de treball per evitar futurs riscos o problemes. S’ha de tenir estudiat el lloc exacte on es col·locarà la màquina/equip, sobretot si és voluminosa i pot afectar a la càrrega màxima de l’estructura de l’edifici i altres condicions de treball (sorolls, vibracions, fums, etc.).

Per equips amb requisits d’instal·lació específics (per volum, pes, connexions, etc.) caldrà contactar prèviament amb el SOTIM per determinar les necessitats i la idoneïtat del lloc d’ubicació.

Posada en marxa i us d’equips i màquines

Independentment que l’equip sigui adquirit, llogat, donat o cedit, el responsable de la unitat receptora de l’equip de treball haurà de:

-Planificar la instal·lació i el manteniment de l’equip d’acord amb les indicacions del fabricant.

-Informar i formar als treballadors del seu maneig, utilitzant el manual de instruccions en espanyol/català i, si escau, a través de cursos de formació que, a aquest efecte, imparteixi el propi fabricant i/o el subministrador de l’equip.

-Garantir que l’equip de treball no sigui objecte de modificacions substancials, i en cap cas pel que fa als components, elements i/o dispositius de seguretat i protecció del mateix.

Instal·lació i posada en ús

Avaluació de riscos, senyalització i equips de protecció. Un cop instal·lat l’equip i cal realitzar la inspecció de l’instal·lador amb la comprovació i certificació que tot funciona correctament assegureu que els aspectes de seguretat també es revisen.

De vegades, encara que les màquines amb marcatge CE són segures, poden quedar riscos residuals assumibles, trivials. L’adquisició d’equips homologats no és ni es considera prou garantia d’eliminació de riscos per als treballadors. Això implica que cal actualitzar l’avaluació els riscos de cada equip comprovant que tenen les característiques apropiades i en relació a l’objecte de la seva utilització, al lloc on s’utilitzaran i el personal que l’utilitzarà. Si l’equip implica canvis significatius realitzeu una petició a l’OSL per actualitzar i validar la nova situació.

Formació

És imprescindible identificar les persones autoritzades a utilitzar i formar-les abans que utilitzin l’equip de forma autònoma, mitjançant una formació teòrica i pràctica que informi dels riscos derivats de l’ús de l’equip i de com s’ha d’operar per treballar en condicions de seguretat. Documenteu aquesta formació.

Manteniment de les màquines i controls des aspectes de seguretat en equips de treball/activitats

Com a resultat del treball diari, els òrgans de les màquines es desgasten, la fiabilitat dels dispositius de seguretat es pot veure alterada i poden realitzar-se actuacions insegures si no es controlen degudament

Per tant, cal integrar en els programes de manteniment i de revisions periòdiques els aspectes de seguretat necessaris a cada instal·lació o equip en particular, segons estableixi el manual d’instruccions, bones pràctiques i els protocols específics de l’OSL.

També integrar aquests controls en els processos d’arrencada i tancament segur planificats i d’emergència.

Actualització de l’inventari d’equips

S’ha de disposar d’un inventari actualitzat de tots els equips de treball que pertanyin al servei, departament o unitat per poder fer-ne un seguiment i control.

Com a mínim apareixeran les següents dades:

 • de l’equip: nom, marca, model, número de sèrie, any de fabricació, número d’inventari.
 • de la ubicació: edifici, codi de l’espai (laboratori o taller).
 • de la seva procedència: s’indicarà si l’equip ho ha comprat la unitat, és cedit, donat, llogat.
 • del seu ús: docència, investigació, servei de suport.
 • dels requisits legalment exigibles: marcatge CE, declaració CE de conformitat, manual d’instruccions en castellà, certificat d’adequació al RD 1215/1997. Certificacions/legalització.

Més informació

Com puc aconseguir els equips de protecció individuals (EPIS)

Un equip de Protecció Individual és qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball.

Si en la recerca que desenvolupes necessites o dubtes de la necessitat d’utilitzar equips de protecció individual  i de les característiques que han de complir, troba informació dels mateixos .

O pots fer una consulta a l’Oficina de Salut Laboral perquè et puguin assessorar a l’hora d’escollir aquell equip que millor s’adapti a les vostres necessitats a:  Peticions genèriques de Salut laboral . El responsable de l’activitat de Recerca s’ha d’assegurar que tots els membres del equip de recerca disposin dels equips de protecció individual necessaris i que aquests siguin adequats als riscos als quals estan exposats.

Què he de tenir en compte si he d’utilitzar agents biològics de nivell de risc 2 o superior.

(Recerca amb agents biològics)

S’entén per agents biològics els microorganismes, incloent-hi els modificats genèticament, cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

Els agents biològics es classifiquen en 4 grups establerts en funció del risc d’infecció (l’annex II. (RD664/1997) ).

Quan l’activitat es troba englobada entre les que tenen la intenció deliberada de manipular o utilitzar en el treball els agents biològics cal fer una Notificació a l’autoritat laboral (Departament de Treball de la Comunitat Autònoma). Trobareu més informació sobre en quins casos cal fer la notificació i el procediment a seguir  en aquest enllaç . Consulta a l’Oficina de Salut Laboral perquè et puguin assessorar i facin una primera valoració dels laboratoris per tal adequar-los als requeriments legals en funció del nivell de contenció necessari:  Peticions genèriques de Salut laboral.

Què he de fer si la meva recerca implica utilització o generació d’ Organismes Modificats Genèticament OMG

S’entén per organismes modificat genèticament qualsevol organisme, amb excepció dels esser humans, el material genètic dels quals ha estat modificat de forma que no es produeix de forma natural, sempre que s’utilitzin les tècniques que reglamentàriament s’estableixin.

L’investigador/a principal que vulgui utilitzar per primera vegada instal·lacions específiques per a utilitzacions confinades d’organismes modificats genèticament (OMG) i dur a terme aquest tipus d’activitats ho ha de comunicar prèviament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya) o el Ministerio de la Transición Ecológica i el Reto Demográfico, segons procedeixi. Igualment si es pretén alliberar material al medi ambient sense finalitats comercials. Trobareu més informació

Consulta a l’Oficina de Salut Laboral perquè et puguin assessorar i facin una primera valoració dels laboratoris per tal adequar-los als requeriments legals en funció del nivell de contenció necessari així com assessorar-vos sobre la documentació que cal omplir a:  Peticions genèriques de Salut laboral

Enllaços als organismes relacionats amb la notificació:

Què he der fer si s’utilitzen agents químics, físics o biològics que poden implicar un risc

Si és una recerca nova que encara no disposa de cap avaluació de risc prèvia o vols actualitzar-la, sol·licita una avaluació de riscos laborals a l’OSL del teu projecte a través del JIRA. Peticions genèriques de Salut laboral

Coordinació d’activitats empresarials (CAE)

La coordinació d’activitats empresarials (CAE) per a la prevenció dels riscos laborals és l’obligació legal que tenen les organitzacions, de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals, quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors/es de dues o més empreses.

El responsable ha d’activar la CAE prèviament a l’inici de les activitats de recerca si hi ha:

 • personal UdG ha de realitzar activitats a un centre extern a la UdG.
 • personal extern ha de realitzar activitats a un centre UdG.

És necessari que existeixi un contracte/conveni/acord entre la universitat i l’entitat externa i estigui documentat.

L’objectiu de la coordinació és vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores de cadascuna de les empreses evitant:

 • El traspàs de riscos entre activitats.
 • Que es puguin agreujar o modificar els riscos de cada activitat.
 • L’aparició de riscos derivats de la concurrència o simultaneïtat d’activitats.

La UdG determinarà els mitjans de coordinació d’activitats que es considerin necessaris per el tipus i lloc on es desenvoluparà l’activitat. Aquests medis podran variar per a cada situació en funció de la perillositat i durada de l’activitat, així com del nombre de treballadors exposats.

Cal definir i informar de les actuacions que la normativa de prevenció de riscos laborals estableix que han de portar a terme el personal de la UdG i les entitats externes amb les que s’estableix projectes de recerca i de transferència de tecnologia.  Veure protocol (en elaboració)

Enllaç per sol·licitar CAE (Peticions genèriques de Salut laboral)