Vols dirigir una tesi a la UdG?


Si un candidat o candidata a cursar un doctorat es posa en contacte amb tu, tingues en compte que:

  1. Demana al coordinador o coordinadora del programa que et doni d’alta com a tutor o tutora en una línia de recerca: Si ho fas durant el mes de gener, els estudiants que es preinscriguin la primavera o l’estiu del mateix any per matricular-se al setembre ja podran seleccionar-te com a tutor. Pots consultar les dades de contacte del coordinador o coordinadora i les línies de recerca d’un programa de doctorat . Això també et farà visible en el web del programa amb enllaç a la teva plana personal.
  2. Proposa a companys ja donats d’alta com a tutors en la línia de recerca de dirigir una tesi amb ells: Pots consultar les persones vinculades a les línies de recerca d’un programa de doctorat .
  3. Orienta el candidat o candidata en els requisits d’accés, el calendari i el procés de preinscripció: Consulta tota la informació .
  4. Consulta la guia dels tutors i directors de tesi: A “La meva UdG”, seguint la icona  i seleccionant “Escola de Doctorat”.
Definicions
  • Tutor o tutora: Amb caràcter general ha de ser membre del PDI de la UdG a temps complet amb amb un sexenni de recerca viu i amb vinculació a una de les línies de recerca del programa.

És responsabilitat del tutor o tutora vetllar per la interacció dels doctorands amb la Comissió Acadèmica, ajudar-los en el seguiment de les activitats que realitzen, per mitjà de la revisió del document d’activitats (DAD), i procurar que tots els aspectes acadèmics que afectin l’elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral es desenvolupin adequadament.

L’assignació del tutor o tutora es formalitza en el moment que la Comissió Acadèmica del programa admet el doctorand o doctoranda en el programa.

En el moment de preinscriure’s la persona candidata selecciona un tutor o tutora de la llista de tutors disponibles a la línia de recerca en l’aplicació informàtica de preinscripcions, normalment després d’haver discutit amb ell o ella un esbós del projecte de tesi. Aquesta elecció no és vinculant.

  • Director o directora: El director o directora de tesi ha de tenir un sexenni de recerca viu, amb independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis. S’entén que als directors que no treballen en universitats espanyoles se’ls demana tenir mèrits equivalents als que AQU-Catalunya o la CNEAI valoren per als sexennis de recerca.

El director o directora de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand o doctoranda en les activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat del tema de la tesi doctoral en el seu camp i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a altres projectes i activitats a les quals estigui vinculat el doctorand o doctoranda. El director o directora realitzarà també el seguiment anual del doctorand o doctoranda.

Si el director o directora compleix els requisits per tutoritzar tesis, els dos rols solen recaure en la mateixa persona.

  • Codirector o codirectora: La tesi podrà ser codirigida per un màxim de tres directors per raons d’índole acadèmica, com ara la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració nacional o internacional. Si la tesi és codirigida, almenys un dels directors ha de tenir un sexenni de recerca viu i els altres podran ser investigadors actius d’acord amb la normativa de la UdG.